Overdrachtsovereenkomst

Als je overgaat tot adoptie, raden wij aan om een overeenkomst te tekenen. Wij geven jullie een voorbeeld. Uiteraard kun je zelf afspraken toevoegen of verwijderen. Aan deze overeenkomst kunnen geen juridische rechten worden ontleend.


Ondergetekenden:

Naam: (jouw naam)………………………………………
Adres: ………………………………………
Postcode/plaats: ………………………………………
Telefoon/ Mobiel: ………………………………………
E-mail: ………………………………………
Legitimatiebewijs: ………………………………………

en

Naam: (adoptant)………………………………………
Adres: ………………………………………
Postcode/plaats: ………………………………………
Telefoon/ Mobiel: ………………………………………
E-mail: ………………………………………
Legitimatiebewijs: ………………………………………

(Hierna te noemen ‘de adoptant’)

Verklaren met elkaar een overeenkomst te zijn aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, waarvan beiden verklaren kennis te hebben genomen en zich daaraan te conformeren.

Hierbij is in aanmerking genomen

Jouw naam………………………………………, plaats ………………………………………

Omschrijving van het dier:

Naam: ………………………………………
Soort dier: ………………………………………
Geboortedatum: ………………………………………
Gecasatreerd: ………………………………………
Ras: ………………………………………
Geslacht: ………………………………………
Chipnummer: ………………………………………
Bijzonderheden: ………………………………………

 • Dat op per de adoptant het bovenomschreven huisdier onder zijn hoede en volledige verantwoordelijkheid zal nemen.
 • Dat indien, door welke omstandigheden ook, de adoptant niet meer in staat is voor bovengenoemd dier te zorgen, hij te allen tijde contact zal opnemen met (jouw naam) zodat gezamenlijk naar een goede oplossing gezocht kan worden.
 • De adoptant zal op zijn/haar kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven voor een goede verzorging van het huisdier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding en behoorlijke huisvesting.
 • De adoptant zal voor zijn/haar rekening bij ziekte van het dier zorgen voor passende diergeneeskundige behandeling.
 • De adoptant zal bij gedragsproblemen direct contact opnemen met (jouw naam) en/of een gedragsdeskundige, zodat in een vroeg stadium advies kan worden gegeven.
 • De adoptant zal het dier niet mogen laten inslapen wegens door haar bevinden van ongewenst gedrag, zonder voorafgaand overleg en schriftelijke toestemming van (jouw naam).
 • Ook als de adoptant het dier wil laten inslapen wegens ziekte, dient zij van tevoren contact op te nemen met (jouw naam).
 • De adoptant zal het dier niet mogen verkopen, nog aan derden overdragen, anders dan tijdelijk, wegens ziekte en/of vakantie.
 • (Jouw naam) is niet aansprakelijk voor enigerlei schade door het dier aan de adoptant, diens gezinsleden en/of eigendommen, daaronder begrepen zaken van derden die de adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft, toegebracht.
 • (Jouw naam)is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de onder 1. gestelde voorwaarden.
 • Bij niet-nakoming door bepaling dezer voorwaarden heeft het recht, het dier zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en wederom onder zijn hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden. Zonder restitutie van een eventueel adoptie bedrag. Met een en ander eindigt tevens deze overeenkomst.


Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend


Plaats ………………………………………, datum ………………………………………

 

Adoptant                                 Jouw naam

 

…………..                                 …………..

 

        Download voorbeeld overdrachtsovereenkomst       

 

Op Verhuisdieren.nl zoek je verantwoord naar jouw ideale hond, kat of konijn

Steun de stichting

 • Ontvang notificaties van nieuwe matches
 • Bekijk contactgegevens van matches
 • Support onze stichting voor 1 jaar